Gericht op Gieten
een economisch en sociaal bevolkingszelfonderzoek

Toekomstvisie 2020

Hoe ziet Aa en Hunze er in 2020 uit? Hoe is het dan met onze landbouw, recreatiemogelijkheden, voorzieningen in de dorpen en de woningbouw?

Prioriteiten stellen
We kunnen niet voorspellen hoe Aa en Hunze er in 2020 uitziet en wat we er kunnen beleven. Wel kunnen we samen bepalen welke prioriteiten we gaan stellen en waar we met elkaar aan gaan werken. Daarom stelt de gemeente samen met u een Toekomstvisie 2020 op. Hiervoor hebben we uw ideeŽn en meningen nodig!

Uw leefomgeving
In de toekomstvisie leggen we de centrale koers van onze gemeente vast. Wat is onze insteek bijvoorbeeld als het gaat om voorzieningen en zorg, bouwen en wonen. En welke uitstraling past bij onze gemeente. Voor u als inwoner of ondernemer van onze gemeente is dit een belangrijk moment. Het raakt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft.

Toekomstbeelden
Aan de hand van vier mogelijke toekomstbeelden willen we graag met u in gesprek gaan over de toekomst. Hoe ziet u uw leefomgeving in 2020? Begin september organiseren we drie bijeenkomsten om over dit onderwerp te discussiŽren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

In 1961-1962 heeft de gemeente Gieten ook een dergelijk onderzoek gehouden. Het onderzoek werd in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd door het Drents Economisch en Technologisch Instituut (DETI) en Stichting Opbouw Drenthe. Uit het eindverslag, onder de titel "Gezicht op Gieten, een economisch en sociaal bevolkingszelfonderzoek" leren we dat "De achterliggende gedachte achter de opdracht werd gevormd door de vraag, hoe de gemeente Gieten in de toekomst zal ontwikkelen en welke maatregelen er genomen moeten worden om tot een harmonische groei te komen". Er werd een aantal werkgroepen gevormd, elk met een eigen dorpse voorzitter, die de in kaart gebrachte onderwerpen gingen bespreken:

1) Landbouw
2) Ambachten, Bedrijven en Verkeer
3) Middenstand
4) Recreatie en Vreemdelingenverkeer
5) Wonen
6) Gezondheidszorg
7) Sociale verhoudingen en voorzieningen
8) Culturele Situatie.

Een Algemene Werkgroep had tot taak te fungeren als overkoepelend orgaan bij het onderzoek en de rapporten van de werkgroepen te bespreken en eventueel aan te vullen of te wijzigen. De voorzitter van die Algemene Werkgroep is dierenarts Vermeulen geweest.

Wie dat eindrapport nu vijftig jaar later in handen heeft krijgt een fantastische beschrijving van 'de staat' van de gemeente Gieten en een beeld van hoe in die tijd gedacht werd over de toekomstige ontwikkeling. Wij hebben dat rapport hier in handen en we dachten na over hoe we dat op "Het Collectieve Geheugen van Gieten" het beste 'aan de man' konden brengen. We meenden dat we u het allergrootste plezier zouden kunnen doen door u het gehele rapport, inclusief bijlagen aan te bieden. Daartoe hebben we op deze website een nieuwe rubriek geopend: De PDF (niet te verwarren met Bonnerhoek!). Hier zullen wij in de komende tijd in verschillende etappes het gehele rapport "Gericht op Gieten" publiceren.

1 Voorblad

2 Inhoud

3 Voorwoord

4 Inleiding

I Een schets van het economische en sociale patroon  van de gemeente Gieten

II De landbouw

III De ambachten en bedrijven

IV De middenstand

V De verkeerssituatie en de busverbindingen

VI De recreatie en het vreemdelingenverkeer

VII De huisvesting

VIII De woninginrichting

IX De openbare nutsvoorzieningen en hygiŽne

X De gezondheidszorgen hygiŽne in het gezin

XI De medische voorzieningen

XII De sociale verhoudingen

XIII De sociale voorzieningen

XIV Het leven van alle dag in het gezin

XV De jeugd

XVI Het sociaal-culturele en sportverenigingsleven

XVII De positie van de kerken

XVIII Het onderwijs, de cursussen en de school- en beroepskeuze

XIX De gemeente Gieten en de toekomst

XX De voornaamste conclusies, wensen en aanbevelingen

 

Bijlagen:

1) Bijlage 1: Deelnemers aan het bevolkingszelfonderzoek

2) Bijlage 2: De vragenlijst, die in de werkgroepen heeft gediend als grondslag van de besprekingen

3) Bijlagen 3 - 9:

3: Tabel - Groei van de bevolking van de gemeente Gieten  1920 - 1961

4: Tabel - Geboorte - en sterftecijfers 1945-1961

5: Tabel - Vestiging in en vertrek uit de gemeente Gieten 1930 - 1961

6: Tabel - Het bevolkingsaantal der verschillende woonkernen volgens de Volkstelling 1960

7: Tabel - Leeftijdsopbouw 1920 - 1960

8: Tabel - Leeftijdsopbouw in de woonkernen van de gemeente Gieten per 31 mei 1960

9: Tabel - Beroepsbevolking van de gemeente Gieten volgens de Volkstelling 31 mei 1960

4) Bijlage 10: Tabel -  Aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Gieten

5) Bijlagen 11 - 14:

11: Tabel - Oppervlakte en indeling van de bedrijven in de gemeente Gieten

12:Tabel - Oppervlakte akkerbouwgewassen in ha (gemeten maat) in 1961

13: Tabel -De veestapel in de gemeente Gieten in 1961

14: Tabel - Rechtsvorm van grondgebruik in Gieten in 1959

 

6) Bijlage 15: Inleiding van de heer Ir. J. P . van der Horst van de Cultuurtechnische Dienst, gehouden in de vergadering van 4 april 1961 van de Werkgroep Landbouw te Gieten

7) Bijlagen 16 - 19:

16: Tabel - Overzicht van nog uit te voeren wegen in de gemeente Gieten, voorkomend op het structuurplan

17: Tabel - Gegevens van personen, die elders werk vinden per oktober 1960

18: Tabel - Gegevens van het aantal week- maand- en schoolabonnementen in de maand februari 1960

19: Korte samenvatting van de Premieregeling Woningverbetering en -splitsing 1953

8) Bijlagen 20 -21

20: De verenigingen in de gemeente Gieten

A: Sport
B: Kerkelijke verenigingen
C: Culturele verenigingen
D: Overige verenigingen werkzaam op het terrein van vorming en/of ontspanning

21: Tabel: Aantal personen van 14 jaar en ouder , dat dagonderwijs geniet

9) Kaartje van de gemeente Gieten

 

Terug naar

homepagePDF